„TRASA – opracowanie i weryfikacja algorytmów optymalizacji tras i przydziału zasobów do ich realizacji”

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wartość projektu ogółem: 3 761 965,83 zł
Wartość dofinansowania: 2 960 311,97 zł
Okres realizacji projektu: 10.2021-03.2023

cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie w ramach prac B+R oryginalnych algorytmów aproksymacyjnych generujących:

  • Optymalny przydział kurierów do zleceń
  • Optymalne trasy dostarczania przydzielonych przesyłek, czyli realizacji zleceń

Algorytmy wytworzone w wyniku realizacji projektu będą zaimplementowane w systemie TRASA. Rezultatem projektu będzie przygotowanie TRASY do wejścia na rynek.

planowane działania

  • Badania Przemysłowe
  • Prace Rozwojowe
  • Prace Przedwdrożeniowe